آدرس : تبریز شهرک صنعتی رجایی شمالی 20 متری سوم شرقی 

تلفن : 5-04134212601

فکس : 04134214225

كد پستي : 5361911111

ایمیل : info@parsnegin.com

آدرس وب سایت : http://www.parsnegin.com